لبیک یا امام

دنیا در تب و تاب است و امام امت هدایت گر این وضعیت.

دیری نخواهد گذشت که صدای شکستن استخوانهای سرمایه داری و لیبرالیسم را خواهیم شنید

لبیک یا امام خامنه ای

گزارش تخلف
بعدی